Darowizny

PODSTAWY PRAWNE ODLICZEŃ OD PODATKU DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

I. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Art. 26. ust. 1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art.24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e, i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
(…)
pkt 9) darowizn przekazanych na cele:
a) (…) {dot. Organizacji pożytku publ}
b) kultu religijnego,
c) (…), {dot. Krwiodawstwa}
- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
(…)
Ust. 5. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, (…)
Ust. 6b. Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust.1 pkt 9 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Ust. 7. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, (…), ustala się na podstawie:
1) Dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;

Podsumowując:
Podstawą do odliczenia od dochodu darowizny pieniężnej uczynionej przez osobę fizyczną na cele kultu religijnego jest art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jeśli darczyńca – osoba fizyczna, podlega obowiązkowi podatkowemu z mocy tej ustawy).

II. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

Art. 18 ust. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art.21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn (…) {dot. Organizacji pożytku publicznego}
2) do 5) (uchylone)
6) (…) {dot. Banków}
7) darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, (…).
(…)
Ust. 1c. Odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Podsumowując: Podstawą do odliczenia od dochodu darowizny pieniężnej uczynionej przez osobę prawną na cele kultu religijnego jest art. 18 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.)
Art. 11. 1. Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
2. W przypadku dokonywania odliczeń od przychodów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5–7h, 13b i 13c ustawy o podatku dochodowym.

Pełne teksty ustaw.

Informacje Ministerstwa Finansów o odliczeniach podatkowych.