Regulamin cmentarza

Zakaz otwierania trumien ze zwłokami

W związku z informacjami na temat zgłoszeń dotyczących nieprzestrzegania zakazu otwierania trumien ze zwłokami w kościołach i kaplicach cmentarnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższe jest niedozwolone.

Postępowanie ze zwłokami reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126) wraz z aktami wykonawczymi. Stosownie do art. 12 ust. 2 ww. ustawy przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. nr 153, poz. 1783 z późn. zm.) po złożeniu zwłok w trumnie i przymocowaniu wieka, trumny nie wolno otwierać.

Wobec powyższego otwieranie trumien stanowi naruszenie obowiązującego prawa, którego zapisy jednoznacznie wskazują na zakaz ich otwierania.

Informacja o administrowaniu danymi osobowymi

Administratorem danych osobowych w księgach cmentarnych oraz z monitoringu jest Zarządca Cmentarza.

REGULAMIN RZYMSKOKATOLICKIEGO CMENTARZA PARAFIALNEGO W SZARADOWIE

Zasady ogólne

Kościół Katolicki zawsze uważał CMENTARZE, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za MIEJSCA ŚWIĘTE.
Prawo kanoniczne określa: miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (Kodeks Prawa Kanonicznego – KPK, kan. 1205).
Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy, należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość. Wierni, których Bóg powołał do siebie, oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania.

Cmentarz Parafialny w Szaradowie ma charakter wyznaniowy – katolicki.

Ze względu na brak w pobliżu innego cmentarza – zgodnie z wymogami prawa Rzeczypospolitej Polskiej – dopuszcza się, za zgodą administratora, możliwość przeprowadzenia pochówków i ceremonii przez inne Kościoły, wspólnoty religijne, związki wyznaniowe, bądź wg ceremoniału świeckiego.

Charakter tych pogrzebów nie może naruszać szacunku wobec znajdujących się na cmentarzu grobów i chrześcijańskich znaków religijnych.

Przepisy niniejszego Regulaminu są oparte na normach prawnych określonych w Ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r., w Rozporządzeniu Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 X 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.) oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zasady dotyczące przebywania na cmentarzu

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości. Cmentarz jest otwarty od wschodu słońca do nastania zmroku. W okresie od 25 X do 15 XI można przebywać na cmentarzu po zapadnięciu zmroku, jednak nie dłużej niż do godz. 2300.
Osoby przebywające na terenie cmentarza poza w/w porami/ godzinami mogą zostać uznane za zagrażające bezpieczeństwu grobów, co będzie zgłaszane na policję.
Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie cmentarza tylko pod opieką dorosłych.
Zabrania się wprowadzania psów.

Pojęcia

Zarządcą i właścicielem cmentarza jest Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Mikołaja w Szaradowie.
Administratorem cmentarza jest proboszcz Parafii.
Konserwatorem – grabarzem – dozorcą jest osoba wyznaczona przez proboszcza. Funkcja ta jest pełniona na zasadach wolontariatu.
Cmentarz jest podzielony na kwatery, a te na miejsca grobowe. Kwatery i miejsca są objęte numeracją.
Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów (jako ściśle związanych z gruntem) i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza.
Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów, pod warunkiem że posiadają faktury zakupu wystawione przez kamieniarza.
Dysponent grobu – osoba, która posiada dokument opłacenia miejsca cmentarnego z uwzględnieniem zasad pokrewieństwa.

Miejsce pochówku

Miejsce i rodzaj grobu uzgadnia się z administratorem cmentarza.
Wykopu dokonuje wyznaczony grabarz lub wyznaczona firma i osoba towarzysząca zgodnie z przepisami o kopaniu grobów.
Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.
Blokada (ochrona) miejsca – zgodnie z przepisami państwowymi grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

Rodzaje grobów

Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

 • pojedyncze,
 • podwójne poziome,
 • podwójne pionowe (grób głębinowy),
 • podwójne pionowo-poziome (grób czterotrumnowy),
 • groby dziecięce,
 • groby murowane ziemne (grobowce) –  dół, w którym boki są murowane, a nad trumną wykonuje się sklepienie,
 • grób ziemny – dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu,
 • grób pomnikowy – mogiła z jakąkolwiek formą trwałego nagrobka (nie dotyczy opasek drewnianych),
 • grób z kopcem ziemnym bez pomnika – mogiła z usypanym kopcem ziemnym bez lub z opaską drewnianą.

Grób rodzinny lub podwójny – przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekraczać powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie, niezależnie od ilości pięter stosowanych w głąb.

Grób głębinowy – przestrzeń zapewniającą pochowanie dwu trumien w głąb. Charakter takiego grobu należy określić przy pierwszym pochówku w celu dokonania odpowiednio głębokiego wykopu. Do takiego grobu można dokonać drugiego pochówku bez ograniczeń czasowych.

Podstawową zasadą w określaniu statusu grobu jest głębokość i szerokość (w uproszczeniu: pojemność grobu, czyli ile jednocześnie mogłoby w nim zostać złożonych trumien).

A
A
B
B
C
C
D
D

A  - grób ziemny pojedynczy (1 trumna) długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
B  - grób ziemny podwójny (2 trumny obok siebie w poziomie) długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), głębokość 1,7 m;
C  - grób ziemny głębinowy (2 trumny jedna na drugiej) długość 2,0 m, szerokość 1,0 m,  głębokość 2,5 m;
D  - grób ziemny głębinowy podwójny (4 trumny: po dwie w poziomie i w pionie) długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), głębokość 2,5 m.
 

Statusu grobu nie zmienia napis na tablicy wyliczający wszystkich, którzy na przestrzeni wielu dziesięcioleci czy wieków zostali pochowani w danej mogile. Statusu tego też nie zmienia napis: „Grób rodzinny”.
Status grobu jest niezmiennie określony wielkością dołu grobowego.

Stawianie i odnawianie pomników

Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od administratora z podanymi wymiarami zewnętrznymi nagrobka.

Pomnik może postawić osoba posiadająca prawo do grobu lub inna osoba za pisemną zgodą dysponenta.
Wielkość pomnika nie może być większa niż dół grobowy. Na grobach podwójnych/ potrójnych – scalonych można ustawić mniejszy pomnik np. pojedynczy. Wielkość ustawionego pomnika nie zmienia statusu grobu.  

Administratorowi należy również zgłosić remont pomnika, np. naprawa uszkodzeń,  wymiana płyty, tablicy.

Wymiary grobu i stawianych pomników nie mogą być większe niż minimalne wymiary określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 r.  w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284, §10).
Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów:
- pojedynczy – 200 / 100 cm
- podwójny – 200 / 160 cm
- opaska wokół pomnika z każdej strony nie powinna być większa niż 20cm.
Nagrobki, jak i grobowce, nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Nie powinny także utrudniać dostępu do innych grobów.

Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy niezapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, odpowiedzialny jest dysponent grobu, który się nim opiekuje.

Prawo do grobu

Prawo do grobu – zakres osobistych i materialnych uprawnień wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
Przez uiszczanie opłat cmentarnych (pokładne lub rezerwacja) nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca/ gruntu, a jedynie staje się jego użytkownikiem.
Prawo użytkowania trwa tak długo, jak uiszczona opłata potwierdzona pisemnym zaświadczeniem wydanym przez administratora. Dokument ten należy przechowywać, a w przypadku zaginięcia nie przewiduje się wydania duplikatu. Administrator mając obowiązek prowadzenia stosownych ksiąg cmentarnych, odnotowuje w nich uiszczenie opłat oraz danych osób mających prawo dysponowania grobem podczas trwania rezerwacji.
Prawo do pochowania –  w rozumieniu określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych to uprawnienie do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania własnego lub innej osoby.

Dysponentem grobu jest osoba, która uiściła należną opłatę cmentarną, posiada pisemne poświadczenie dokonania tej czynności wystawione przez administratora. Każda zmiana osoby dysponującej grobem powinna być uzgodniona z administratorem cmentarza.
Dysponent grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
Ten sam obowiązek dotyczy miejsc zarezerwowanych.

Groby (w tym groby murowane – grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
Odstępowanie miejsca w grobie handlowanie miejscami grobowymi i odsprzedawanie dokumentów dysponowania grobem jest zabronione.
W przypadku grobów innych niż pojedyncze z chwilą pochowania do grobu osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyduje osoba, która nabyła prawa do całości grobu.
W przypadku śmierci dysponenta grobu decyzję podejmuje osoba wg poniższych zasad:

 1. pozostały małżonek lub małżonka osoby pochowanej,
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.) w tym także przysposobieni osoby pochowanej,
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.) w tym także przysposabiający osoby pochowanej,
 4. krewni w linii bocznej do 4 stopnia osoby pochowanej,
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia osoby pochowanej.

Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wyżej wymienionej i bez uzgodnienia z administratorem.
Osoby składające przed administratorem oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.
Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.).

Opłaty

Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie.
Przez opłatę zwaną pokładnym lub rezerwacją nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem.
Ujednolicony system opłat zawiera dotychczasowe dwie: pokładne i pomnikowe. Zachowuje on dotychczasową zasadę solidarności społecznej w utrzymaniu cmentarza.
Przed postawieniem pomnika/ zmianą należy uiścić opłatę pokładnego, wydłużając jej ważność do min. 20 lat.

Uiszczenie takiej połączonej opłaty daje prawo do postawienia pomnika z zachowaniem zasad dotyczących stawiania nagrobków.
W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego wysokość opłat może być ustalona indywidualnie przez administratora.

Tzw. pokładne uiszczane przed pogrzebem wnosi się na 20 lat, ponieważ grób ziemny, zwłaszcza pojedynczy, nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu. Uiszczenie dwudziestoletniej opłaty dotyczy również grobów głębinowych, albowiem nie można do takiej mogiły pochować osoby obcej wobec pierwszego pochówku, ani wbrew dysponentowi.

Pobierane opłaty przeznaczone są m.in. na wywóz śmieci, pobór wody z ujęcia komunalnego, konserwację cmentarza, inwestycje związane z cmentarzem i rozbudowę.

Opłaty wnosi się wg rzeczywistego statusu grobu (tzn. faktycznej wielkości miejsca grobowego i pojemności mogiły, tzn. ile trumien w jednym czasie można by złożyć do tego grobu), a nie od ilości osób wypisanych na tablicy pamiątkowej. Mamy prawo wypisać wszystkie osoby, które kiedykolwiek pochowano w danej mogile.
Opłaty za groby wnosi się na okres 20 lat przy pochówku lub postawieniu pomnika.

Opłaty za grobowce murowane wnosi się na okres 50 lat.

Po upływie 20 lat, jeśli nie miał miejsca nowy pochówek, można przedłużyć abonament miejsca na kolejne 20 lat lub dowolny okres liczony w latach. Dotyczy to jednak tylko grobów z mogiłą ziemną. W przypadku  grobów pomnikowych należy uiścić opłatę na min. kolejnych 5 lat. 

Przy likwidacji grobu z opłaconym pokładnym część opłaty zaliczana jest na poczet likwidacji grobu (zwł. pomnika).

W przypadku dochowania kolejnej trumny do istniejącego grobu pobiera się opłatę uzupełniającą tak, aby obejmowała min. 20 lat. Podobna zasada jest stosowana w przypadku stawiania pomnika.
Opóźnienie we wniesieniu tej opłaty nie może przekroczyć jednego roku. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i ma prawo zlikwidować grób oraz użyć do nowego pochówku.

Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań tzn.: nagrobków, krzyży, wszelkiego rodzaju obudów, itp. oraz roślinności posadzonej na tym grobie.
Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

Przy uiszczaniu opłat pogrzebowo–cmentarnych pobiera się jednorazową wpłatę na poczet wywozu śmieci popogrzebowych w wysokości 1/3 opłaty za jeden pojemnik na śmieci .
Na cmentarzu można odpłatnie zarezerwować na 10 lat miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje samowolne i nieuzgodnione  u administratora  nie będą brane pod uwagę. Odpłatność rezerwacji ma utrudnić bezzasadne zblokowanie wolnych miejsc.
Rezerwacją można objąć miejsce, w którym jeszcze nikt nie został pochowany lub miejsce zlikwidowanego grobu. W tym drugim przypadku rezerwacja jest możliwa dopiero po usunięciu wszelkich śladów poprzedniego grobu. Zabronione jest również wznawianie w tym miejscu w jakiejkolwiek formie dawnych nagrobków, tablic pamiątkowych itp. To zastrzeżenie ma uniemożliwić unikanie uiszczania pełnych opłat cmentarnych pod pozorem rezerwacji.

Wszelkie opłaty wynikające z regulaminu należy uiszczać u administratora wg stawek nowelizowanych każdego roku.

Działalność firm pogrzebowych i kamieniarskich na terenie cmentarza.

Zasady funkcjonowania zakładów kamieniarskich i innych firm , w tym pogrzebowych, na terenie cmentarza parafialnego ustala Administrator Cmentarza w drodze stosownego indywidualnego zarządzenia.
Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie administratora. Podobną zgodę trzeba mieć do wykonania pomnika systemem gospodarczym.
Przez usługę kamieniarską rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

Firma kamieniarska wynajęta przez dysponenta grobu musi zgłosić termin wykonania zleconych sobie prac w Biurze Parafialnym. Zgłoszenia może dokonać również osoba wynajmująca firmę. Kancelaria parafialna wydaje pisemną zgodę zawierającą dokładną datę wykonania prac.
Ważność dokumentu jest ściśle określona i w przypadku niepodjęcia prac w oznaczonym  terminie należy uzyskać nowe pozwolenie.

Firma kamieniarska musi złożyć pisemne zobowiązanie do przestrzegania zasad prowadzenia robót obowiązujących na cmentarzach, zachowania przepisów BHP, opłaconych składek ubezpieczenia OC oraz poniesienia odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych przez siebie prac. Bez takiego zobowiązanie nie zostanie wydana zgoda na przeprowadzenie prac.
Administrator i grabarz – konserwator cmentarza mają prawo żądać okazania takiego dokumentu zarówno przed wpuszczeniem firmy na cmentarz, jak również w trakcie przeprowadzanych prac. Restrykcyjność tego przepisu ma utrudnić działalność złodziei podszywających się pod firmy kamieniarskie oraz zapobieżenie problemom odszkodowawczym związanym ze skutkami nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób i mienia.

Zakazuje się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy kontrukcyjnej bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń np. w postaci folii, blachy, papy itp.
Wykopu grobu dokonuje osoba wyznaczona przez administratora. Zasypanie grobu może wykonać ta sama osoba lub wynajęta przez rodzinę zmarłego firma pogrzebowa (należy to uzgodnić z Administratorem cmentarza).

Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu (zabiera ze sobą wszelkie odpady i gruz).
Ponosi on pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku swej działalności.
Prace należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami.
Pozostałości po rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
Obowiązek ten spoczywa na dysponencie grobu. Można to zlecić firmie kamieniarskiej lub uzgodnić inna formę uprzątnięcia z Administratorem cmentarza.
Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przewidziana jest odpowiedzialność wynikająca z kodeksu wykroczeń oraz zakaz świadczenia usług pogrzebowych lub kamieniarskich na terenie tutejszego cmentarza.

Czynności wymagające zgody administratora:

 • pogrzeby (dopuszcza się możliwość przeprowadzenia pochówków i ceremonii przez inne parafie, związki wyznaniowe, bądź tzw. świeckich, lecz za zgodą administratora. Charakter tych pogrzebów nie może naruszać szacunku wobec znajdujących się na cmentarzu grobów i chrześcijańskich znaków religijnych)
 • ekshumacje,
 • kopanie grobów,
 • budowanie grobowców,
 • stawianie pomników.

Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty kamieniarskie na cmentarzu lub przygotowujących pogrzeb.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót zakazów i nakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze.

Zakazy

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • przebywania na terenie cmentarza poza ustalonymi godzinami jego otwarcia,
 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,
 • wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca,
 • deptania po grobach,
 • niszczenia zieleni i pojemników na śmieci,
 • wypalania śmieci,
 • samowolnego usuwania i nasadzania drzew i krzewów,
 • ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom,
 • prowadzenia akwizycji,
 • ustawianie oraz wywieszanie reklam i rozkładania wizytówek,
 • pozostawiania pojemników na wodę, a zwł. szmat przy i na drzewach,
 • wyrzucania śmieci pod lub za mur cmentarza.

W sytuacjach koniecznych przy zakłócaniu charakteru miejsca administrator lub grabarz–konserwator ma prawo do zastosowania przymusu bezpośredniego lub zgłoszenia faktu na policję.

Bez uzyskania zgody Administratora Cmentarza zakazuje się dokonywania następujących czynności:

 • prac kamieniarskich i budowlanych,
 • wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,
 • prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
 • przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju,
 • utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych, ustawiania ławek.

W przypadku naruszenia w/w postanowień zakazu administrator cmentarza podejmuje niezwłoczne działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zdemontowane w wyniku powyższej interwencji elementy (takie jak np. ławki, kostki brukowe, płyty chodnikowe, itp.) dysponenci grobów mogą odebrać z cmentarza przez okres 1 miesiaca od dnia demontażu. Po tym okresie przedmioty nieodebrane uważać się będzie za porzucone w zamiarze wyzbycia się własności.
Z czynności związanych z demontażem  sporządza się protokół.

Załatwianie formalności związanych z pogrzebem i wymagane dokumenty

Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 800 – 1600.

Czas i rodzaj pogrzebu, rodzaj grobu, miejsce na cmentarzu, usługi pogrzebowe (wykopanie i zasypanie grobu, działalność firmy pogrzebowej podczas ceremonii w pobliskim kościele oraz na cmentarzu) uzgadnia się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej.

Załatwianie spraw formalno–organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze parafialnym.
Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim: dokumentu stwierdzającego posiadanie prawa do grobu, karty zgonu oraz „odpisu skróconego aktu zgonu” z Urzędu Stanu Cywilnego.

W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju wszelkich dokumentów niezbędne do pochowania. Dokumenty wystawione w języku innego kraju winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku zgłoszenia pochówku zwłok Administrator Cmentarza może żądać od osoby upoważnionej do pochowania zwłok udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa poprzez przedłożenie do wglądu odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.

Gdy formalności te zostały zlecone firmie pogrzebowej, administrator ma prawo żądać od firmy przedstawienia pisemnego upoważnienia od rodziny lub innej osoby zajmującej się pogrzebem. W przypadku pochówków osób bezdomnych natomiast upoważnienia od odpowiedniego organu zobowiązanego do pochowania takich osób.

Ekshumacja

Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid. Odbywają się w okresie od 16 X do 15 IV.
Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana:

 1. na zlecenie osób z powiązaniami rodzinnymi  za zgodą osoby dysponującej grobem oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 2. na zarządzenie prokuratury lub sądu w trybie przewidzianym przez prawo.

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa, a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

Śmieci

Wszystkie odpadki należy składać w miejscu do tego przeznaczonym wg przyjętych na cmentarzu i opisanych na odpowiednich znakach informacyjnych zasadach segregowania śmieci. Zabrania się składowania tam śmieci spoza cmentarza.
Wywóz śmieci opłacany jest z pobieranych opłat cmentarnych. Przy pochówku pobiera się opłatę za wywóz śmieci popogrzebowych. 

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza, ochrona danych

Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

 • kartoteki grobów,
 • dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
 • karty zgonu,
 • księgę cmentarną (zmarłych),
 • plansze sekcji z naniesionymi grobami.

Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy.
Administratorem danych jest Zarządca.

Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.
Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie.
Osobie, której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy (żyjącym dysponentom) przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

Odbiorcą zgromadzonych danych dotyczących poszczególnych grobów i zmarłych może być osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem zawierającym informacje dotyczące wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych.

Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Uwagi końcowe

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz wyrządzone przez osoby trzecie.

Cmentarz jest ubezpieczony przez Parafię w zakresie OC osób. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków. Takie ubezpieczenie jest prywatną sprawą osoby stawiającej pomnik.

Kwestie, które nie zostały objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozu-mień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez zarządcę cmentarza.

W sprawach tych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach  i chowaniu zmarłych.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administratorowi Cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Wobec osób niestosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne.


 

Dz.U.2008.48.284

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków

(Dz. U. z dnia 21 marca 2008 r.)
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze i usytuowanie terenu cmentarza;
2)sposób ustalania powierzchni cmentarza;
3)rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich zagospodarowanie;
4)wymagania, jakim muszą odpowiadać groby oraz inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) grobie ziemnym - należy przez to rozumieć dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje ziemią;
2) grobie murowanym - należy przez to rozumieć dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę;
3) grobie rodzinnym - należy przez to rozumieć grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
4) katakumbach - należy przez to rozumieć pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
5) kolumbarium - należy przez to rozumieć budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn.

§ 3. Cmentarze projektuje się i utrzymuje jako tereny o założeniu parkowym.

§ 4. Usytuowanie terenu cmentarza powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, w szczególności powinno spełniać wymagania wskazane w przepisach określających, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.

§ 5. Ogrodzenie terenu cmentarza powinno być wykonane z trwałego materiału. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,5 m.

§ 6. Powierzchnię grzebalną stanowią miejsca przeznaczone:

1) na groby ziemne i murowane;
2) do składania zwłok i szczątków w katakumbach i kolumbariach.

§ 7.
1.Przy obliczaniu powierzchni cmentarza należy uwzględnić powierzchnię grzebalną oraz:

1) powierzchnię zieleni o charakterze izolacyjnym i dekoracyjnym, w szczególności trawniki, żywopłoty, krzewy i drzewa;
2) drogi i ciągi piesze lub pieszo-jezdne;
3) place i miejsca postojowe, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza;
4) miejsca przeznaczone na gromadzenie odpadów, umożliwiające ich selektywną zbiórkę;
5) punkty czerpalne wody;
6) teren niezbędny pod kostnicę lub dom przedpogrzebowy, którego wielkość i funkcje są uzależnione od potrzeb lokalnych;
7) ogólnodostępne ustępy, jeżeli nie zostały zapewnione poza terenem cmentarza, w jego bliskim sąsiedztwie.

2. W uzasadnionych lokalnymi potrzebami przypadkach, obliczając powierzchnię cmentarza, należy uwzględnić również:

1) kaplicę;
2) zaplecze administracyjno-gospodarcze.

§ 8. Przy obliczaniu powierzchni grzebalnej cmentarza należy uwzględnić:

1) przewidywaną przeciętną roczną liczbę pochówków na tym cmentarzu;
2) wymagania określone w art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
3) częstotliwość przedłużania okresu, po którym możliwe jest ponowne użycie grobu, o dalsze okresy dwudziestoletnie, w stosunku do przewidywanej liczby poszczególnych rodzajów grobów oraz powierzchni przez nie zajmowanej.

§ 9.
1. Do cmentarza należy zapewnić dojścia i dojazdy przystosowane do sposobu jego użytkowania.
2. Miejsca postojowe, a także dojścia i dojazdy do powierzchni grzebalnych, powinny posiadać nawierzchnię utwardzoną, urządzoną w sposób uniemożliwiający odpływ wód opadowych na miejsce przeznaczone na groby ziemne i murowane.
3. Drogi, ciągi piesze i pieszo-jezdne powinny być dostosowane do obciążenia i natężenia ruchu zależnego od potrzeb i uwarunkowań lokalnych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 10.
1. Groby ziemne powinny mieć następujące minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m;
2) pozostałe pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
3) pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

2. Groby murowane powinny mieć następujące minimalne wymiary:

1) pojedyncze, w których składa się trumnę ze zwłokami: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m;
2) pojedyncze, w których składa się urnę: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

3. Groby murowane wielournowe, w których składa się urny, powinny mieć wymiary nieprzekraczające wymiaru grobu murowanego pojedynczego, określonego w ust. 2 pkt 1.
4. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powinno być założone sklepienie.
5. Nad ostatnim sklepieniem grobu murowanego przeznaczonego do składania trumien wykonuje się podmurówkę dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolację, o grubości co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.

§ 11.
1. W zależności od warunków gruntowych i wodnych można stosować pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych lub murowanych, przy czym trumny powinny być między sobą przedzielone warstwą ziemi o grubości co najmniej 0,3 m albo murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m.
2. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien umieszczonych jedna nad drugą powinna wynosić co najmniej 2,5 m. Dla każdej następnej trumny grób powinien być głębszy o 0,8 m.
3. Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć następujące minimalne wymiary: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m (0,8 m + 0,2 m + 0,8 m), niezależnie od głębokości grobu.
4. Groby rodzinne murowane, w których trumny mają być składane obok siebie na jednym poziomie, powinny mieć oddzielne dla każdej trumny komory o minimalnych wymiarach: długość 2,2 m, szerokość 0,8 m, głębokość 0,8 m. Komory powinny być od siebie oddzielone murem lub betonem zbrojonym o grubości co najmniej 0,06 m, niezależnie od głębokości grobu.
5. Dopuszcza się tworzenie zbiorowych grobów ziemnych lub murowanych, których minimalna długość dla grobów ziemnych wynosi 2,0 m, dla grobów murowanych - 2,2 m, a szerokość jest wielokrotnością szerokości określonych w ust. 3 i 4.
6. W każdym przypadku odległość między najwyższym poziomem wody gruntowej a dnem grobu nie może być mniejsza niż 0,5 m.

§ 12. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione. Dno umocnione powinno mieć spadek jednokierunkowy; w miejscu najniższym należy przewidzieć odpływ łączący się z ziemią.

§ 13.
1. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m.
2. Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§ 14. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

§ 15. Nisza w kolumbariach powinna mieć następujące minimalne wymiary: 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości.

§ 16.
1. Usytuowanie katakumb powinno wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie.
2. Nisza w katakumbach powinna mieć wymiary w poziomie co najmniej 2,0 m na 1,0 m i nie mniej niż 0,9 m wysokości. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą o grubości co najmniej 0,06 m i posiadać system odprowadzania gazów i odcieków w sposób nieszkodliwy dla otoczenia oraz uniemożliwiający dostęp do nisz insektom i gryzoniom. Po złożeniu zwłok każdą niszę należy natychmiast zamurować.

§ 17. Wymiary grobów, nisz w katakumbach i kolumbariach podane w rozporządzeniu są wymiarami w świetle.

§ 18.
1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do cmentarzy, grobów i innych miejsc pochówku zwłok i szczątków istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków urządzane na częściach cmentarzy, o których mowa w ust. 1, zagospodarowanych lub powstałych w wyniku rozbudowy takich cmentarzy po dniu wejścia w życie rozporządzenia, muszą spełniać wymagania określone w przepisach § 10-16.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2001 r. Nr 153, poz. 1783), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).